Ochrana osobních údajů

Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů

Společnost Clocan Marketing, s.r.o., se sídlem Petržílova 3301/13, Modřany, 143 00 Praha 4, DIČ: CZ02948125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 225704, provozovatel projektu na webových stránkách www.clocan.cz (dále jen „webová stránka“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

 • emailovou adresu
 • informaci o Vaší IP adrese
 • informace poskytnuté z cookies
 • případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován

2. Účel a právní základ zpracování

Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem služby, můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to za účelem zasílání obchodních sdělení
Váš souhlas potřebujeme pro zpracování údajů v souvislosti s některými účely, přičemž jsou tyto údaje i účel zpracování uvedeny v souhlasu, který poskytnete:

 • pro marketingové činnosti jako je:
  • zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou adresu,
  • sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)
  • profilování, zejména rozboru, hodnocení a odhadu aspektů týkajících se zejména Vašich minulých preferencí a chování na webových stránkách, míst, kde se nacházíte, to vše za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a jejich individualizaci co nejpřesněji dle Vašich potřeb
 • z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.

3. Jak údaje získáváme?

Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn,  apod.).

4. Forma zpracování údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.

5. Doba uchování údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle do 3 let.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal přiměřená technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, jež jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou

 • státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy apod.,
 • jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností
 • osoby zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webu
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny
 • za účelem automatizovaného zasílání obchodních sdělení provozovatel služby MailChimp, kdy k předání údajů dochází do třetí země. Provozovatel této služby je registrován v programu EU-US Privacy Shield, zásady ochrany soukromí jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.

8. Vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na adrese info@clocan.cz.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

10. IP adresy, logovací soubory, cookies

IP adresy (adresa internetového protokolu)
IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Používáme IP adresu pouze k servisnímu logování pro možnost dohledat nestandardní chování aplikací.

Logovací soubory
Logování používáme k servisním účelům, zvláště k detekci a odstraňování problémů v systému.
 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů a ze statistických důvodů.
Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Soubory cookie třetích stran

Dále můžeme příležitostně používat cookies třetích stran (např. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, apod.). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

Seznam cookies

 • cookielawinfo-checkbox-necessary – potřebné cookies – expirace 1 rok
 • gridcookie – potřebné cookies – expirace session 

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete pomocí nastavení lišty v zápatí, která se objeví po kliknutí na odkaz vpravo dole “Nastavení cookies”.